เงื่อนไขการใช้บริการCondition

  1. ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้า  ก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน นัดผ่านระบบก่อนเวลา 15.00 น.
  2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย
  3. การนัดตรวจล่วงหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก สูติ-นรีเวช ในวันราชการเวลา 9.00-14.00 น.
  4. ท่านที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว และได้รับการตอบรับยืนยันจากระบบ ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน ให้สแกนบัตรประจำตัวประชาชนที่ห้องตรวจเพื่อยืนยันตัวตน
  5. กรณีที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านรับทราบทาง E-Mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้
การใช้สิทธิ์บัตรทอง
  1. บัตรทองในเขต และ บัตรผู้พิการในจังหวัดหรือต่างจังหวัด สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้โดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  2. บัตรทองนอกเขตอำเภอ หรือ ต่างจังหวัด   ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดทุกครั้งที่มารับบริการ
** กรณี ไม่มีใบส่งตัว ต้องชำระเงิน **
สิทธิ์ประกันสังคม
  1. ประกันสังคมสถานพยาบาลหลักโรงพยาบาลมหาราช สามารถใช้สิทธิ์โดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  2. ประกันสังคมสถานพยาบาลโรงพยาบาลอื่น ที่มิได้ขึ้นโดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราช ต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลักตามสิทธิ์ในบัตรประกันสังคม